Images taken from Álvaro Siza Vieira Sketchbooks (1977-2005). Courtesy of Drawing Matter Collections. @ Álvaro Siza Vieira